PUKU CAFE

Contactinformation


Puku Cafe 

 16-18 Tống Duy Tân, Phường Hàng Bông
Hà Nội
Hoàn Kiếm

Delivery times

Monday
07:00 - 23:59
00:01 - 06:59
Tuesday
07:00 - 23:59
00:01 - 06:59
Wednesday
07:00 - 23:59
00:01 - 06:59
Thursday
07:00 - 23:59
00:01 - 06:59
Friday
07:00 - 23:59
00:01 - 06:59
Saturday
07:00 - 23:59
00:01 - 06:59
Sunday
07:00 - 23:59
00:01 - 06:59